Geologické pomery

dubnik-mapa2.gif

Zlatobanský stratovulkán: centrálna zóna (žltá), prechodná zóna (červená) a periférna zóna (zelená) Graficky spracoval Peter Semrád (2016).

 

Drahoopálové ložiská v Dubníku sú v geologického hľadiska situované v juhovýchodnom segmente prechodnej zóny Zlatobanského stravovulkánuHostiteľské horninové prostredie drahoopálovej mineralizácie je budované rôznymi petrografickými typmi andezitov (pyroxenické, pyroxenicko-amfibolické, pyroxen-amfibol-biotitické) a im petrograficky prislúchajúcimi pyroklastikami. Drahé opály vyskytujúce sa vo vulkanických horninách, a teda aj tie v andezitoch, sa zvyknu označovať v obchodnom slangu ako "vulkanické" opály.  

 

priecny-rez-libanka.gif

Priečny rez hlavnými opálonosnými štruktúrami v banskom poli Libanka (1852).

© Slovenský banský archív

 

Drahoopálová mineralizácia v okolí Dubníka je viazaná na litologicko-tektonické "pasce" v už vyššie špecifikovanom horninovom prostredí. Hlavnými štruktúrnymi prvkami v geologickej stavbe územia sú stratifikácia horninového prostredia (lávové prúdy vs pyroklastiká - stratovulkanická stavba) a výrazné zlomové systémy SZ-JV smeru, ktoré doprevádzajú sperené poruchy nižšieho rádu a kontrakčné trhliny. Uvedené štruktúry a ich okolie bolo perspektívnym z aspektu výskytu unikátnych ložiskových akumulácií drahého opálu. Pre lokalitu sú charakteristické impregnačno-vtrúseninová, žilníkovo-žilná a brekciovito-kaverózna ložisková textúra (pozri videa).