Kryštalografia

Opál NIE JE

minerál

ale mineraloid

Zloženie každého minerálu musí byť jasne vyjadriteľné chemickým vzorcom a najmä musí mať všetky atribúty charakteristické pre kryštalickú látku. Vnútorné usporiadanie opálu nespĺňa druhú podmienku, pretože buď nevykazuje žiadnu kryštalinitu alebo ju má len "nepatrnú" respektíve ide o akúsi pseudokryštalinitu (pozn.: Kryštalinita vyjadruje stupeň usporiadania atómov a molekúl na  dlhšie vzdialenosti.). Opál je preto mineraloid. Na základe stupňa usporiadania sa opály delia nasledovne:

 

Nekryštalické

opály

(A-opály)

AG-opál je opál so štruktúrou podobnou gélom (odtiaľ index G), pričom takýto opál pozostáva zo sekundárnych sférických agregátov, ktorých základom su menšie primárne sféry. Ku AG-opálom patrí väčšina drahých opálov, ako aj opálov obyčajných ("poč" opály), ktoré s drahým opálom úzko asociujú. 

AN-opál je opál so štruktúrou podobnou kremennému sklu v ktorej sa SiO2 zoskupuje do tetraédrov, ktoré sa skrze apikálnych kyslíkov reťazia do siete (odtiaľ index N). Patrí sem varieta hyalit.

 

Mikrokryštalické

opály

(CT-/C-opál)

Mikrokryštalické opály pozostávajú z cristobalitu (odtiaľ index C) a tridymitu (odtiaľ index T). Ak tieto dve formy prerastajúc tvoria takzvané lepisféry (malé sférické agregáty, zložené z malých sférických útvarov, zložených z tenkých čepieľkovitých, kryštálom podobných útvarov) hovoríme o CT-opále. V prípade, že cristobalit dominuje, tak hovoríme o C-opále. C-opál nevytvára makroskopicky pozorovateľné akumulácie, ale na mikroskopickej úrovni prerastá s inými minerálmi.