Čo je opál

Definícia

Opál možno vo všeobecnosti definovať ako istý druh prírodnej hydratovanej siliky, čo je možné vyjadriť chemickým vzorcom SiO. nH2O.  Explicitnému tvrdeniu, že opál je minerál som sa chcel a musel na tomto mieste vyhnúť. To preto, lebo opál minerálom v pravom slova zmysle nie je (dôvod prečo opál nie je minerál pozri ďalej v tejto sekcii). V ďalšom texte sa pokúsim v troch bodoch stručne objasniť, čo je to prírodná hydratovaná silika. 

 

SiO2

Pokiaľ ide o slovo silika, tak tým sa označujú všetky formy SiO2 bez ohľadu na to, či ide o prírodný terestrický alebo extraterestrický materiál, prípadne materiál syntetický, a teda vyrobený človekom. Z uvedeného explicitne vyplýva, že dominantnou stavebnou zložkou opálu je oxid kremičitý

 

H2O

Adjektívum hydratovaný zase napovedá, že ďalšou dôležitou integrálnou ale aj neintegrálnou súčastou opálu je voda. Integrálnou a zaroveň neintegrálnou preto, lebo opál obsahuje dva "druhy" vody. Molekulovú alebo tzv voľnú vodu a chemicky viazanú vodu v podobe tzv. silanolových skupín -SiOH.      

 

Prímesi

Okrem SiO2 a vody môže opál obsahovať rôzne iné prvky, zlúčeniny, či dokonca materiál organického pôvodu. Pokiaľ ide o prvky, tak hovoríme o izomorfnom zastúpovaní kremíka (prvok je v opále chemicky viazaný). V prípade zlúčenín a organiky ide o mechanické zavlečenie do hmoty opálu.    

 

Pôvod

Pokiaľ hovoríme len o opáloch, ktoré vznikli pôsobením force majeure, a teda opáloch, ktoré sa zrodili v prírode, tak je potrebné zdôrazniť túto skutočnosť adjektívom prírodný. Tento dôraz nie je samoúčelný, pretože dnes sa už vyrába aj syntetický opál, ktorý má všetky atribúty prírodného opálu.